AK801

安快停车场系统D801

停车场系统D801参数 停车场系统D801细节 停车场系统D801细节

产品性能特点:

★ 可以满足同一出入口远距离读写开闸,并延时自动关闸;   

                  

★ 只需接入电源即可使用,避免了复杂的施工和埋线困难;

                  

★ 临时卡用户可人工发卡,可满足简单的临时收费要求;

                             

★ 可实现远近距离读卡要求,远距离可达3米至15米可调,方向定位可调;

                               

★ 中文显示屏,与语音同步,并实现脱机控制;

                               

★ 可设置一进一出或多进多出;

                      

★ 可实现多进多出联网互通;